Bez tytulu 1920×1350 px 500×300 px 1920×500 px 1920×700 px 1920 x 500 px 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INTERNETOWEGO SKLEPU https://ametrine.pl/,

wersja aktualna na dzień 03.09.2022 r.

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem ametrine.pl („Sklep”), jest właściciel Sklepu (Sprzedawca) – Elżbieta Mokrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biolander Elżbieta Mokrzycka, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: Mielecka 123, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 9371325830, REGON: 2403393310 („Administrator”).
 2. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można się z nim skontaktować pod adresem: biuro@ametrine.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób dokonujących zakupów i zamówień w Sklepie („Kupujących”), osób posiadających Konto Klienta („Klientów”), osób, które zamówiły Newsletter („Uczestnicy”) oraz innych osób odwiedzających stronę internetową Sklepu (łącznie z Kupującymi, Klientami i Uczestnikami zwani dalej jako „Użytkownicy”) w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu realizacji Zamówienia, na podstawie akceptacji Regulaminu, tj. w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W tym zakresie Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupujących: imię i nazwisko, adres e-mail, parametry i status Zamówienia, adres IP, numer NIP oraz nazwa i adres firmy, dane o numerze konta bankowego Kupującego lub numerze karty kredytowej.
 • W celu świadczenia usługi Konto Klienta, na podstawie akceptacji Regulaminu, tj. w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym zakresie Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, historia Zamówień, w tym parametry i statusy poszczególnych Zamówień złożonych przez Klienta, adres IP, numer NIP oraz nazwa i adres firmy,.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji związanej z Zamówieniem lub związanej z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika – tj. w celu realizacji umowy związanej z Zamówień (na podstawie art., 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) i realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w związku z zawieraniem umów i świadczenia usług elektronicznych na rzecz konsumentów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tym zakresie Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: dane zebrane w ramach realizacji Zamówienia (o ile było złożone), dane przetwarzane w ramach Konta Klienta (o ile z tym związana jest reklamacja), adres e-mail oraz inne dane podane przez Użytkownika w treści reklamacji.
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Kupujących oraz innych Użytkowników w Systemie, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności. W tym zakresie Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail
 • w celu przesyłania newslettera i udziału w Promocji związanej z newsletterem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą (Kupujących lub innych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na newsletter). W tym zakresie Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail.
 • w celu i zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie niezbędnym do ochrony własnych prawnie uzasadnionych interesów, jakimi jest dochodzenia lub obrona przed roszczeniami osób trzecich. W tym zakresie Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących oraz Użytkowników, które zebrał w ramach korzystanie przez nich ze Sklepu, w tym w ramach realizacji Zamówienia lub promocji lub w celu realizacji newslettera.
 • w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w Sklepie związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzane są także w celach wskazanych w Regulaminie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którymi są: (i) monitorowanie aktywności w Sklepie, (ii) prowadzenie działań marketingowych (w ramach newslettera, promocji lub w zakresie prezentowania i wyświetla reklam i ofert w Sklepie), (iii) zapewnienie usług płatniczych, (iv) obsługa reklamacji, (v) windykacja należności, (vi) zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, (vii) zapobieganie naruszeń praw autorskich, (viii) zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw, (ix) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH

5. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności przewożnikom realizującym wysyłkę Towarów w ramach Zamówienia, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne.

6. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

7. Dane osobowe przetwarzane:

 • w celach związanych realizacją Zamówienia –  przez czas niezbędny do pełnego zrealizowania Zamówienia (tj. co najmniej do chwili potwierdzenia doręczenia Towaru do Kupującego),
 • w celach związanych z obsługą Konta Klienta – przez okres, w jakim Konto Klienta będzie aktywne w Sklepie.
 • w celach związanych z promocją – przez czas trwania promocji,
 • w celach związanych z wysyłką newslettera – aż do momentu wycofania zgody na newsletter przez Użytkownika, który taką zgodę wyraził,

po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub ochrony przed nimi a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa.

8. W pozostałym zakresie (wskazanym w ust. 3 niniejsze Polityki) dane są przetwarzane tak długo, jak to jest niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w ust. 3.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

9. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy (np. realizacji amówienia lub założenia Konta Klienta). Brak podania danych wymaganych w formularzu Zamówienia może skutkować nieprzyjęciem Zamówienia przez Administratora. Brak podania danych wymaganych w Formularzu rejestracji możę skutkować brakiem możliwości założenia Konta Klienta. Brak podania adresu e-mail przez Uczestnika może skutkować brakiem możliwości zamówienia Newslettera i wzięcia udziału w przypisanej do Newslettera Promocji.

TRANSFER DANYCH POZA EOG

12. Dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, że dane przekazywane do Google Analitycs oraz Facebook Pixels mogą być przekazywane poza obszar EOG – więcej szczegółów poniżej w Polityce Cookies.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

13. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

POLITYKA COOKIES

14. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies przy użyciu ustawień przeglądarki internetowej zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze Sklepu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie aktywności Użytkownika w Sklepie w celu np. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, czy dostosowania treści strony do zainteresowań Użytkownika, a także zapamiętywania ustawień przeglądarki (np. rozdzielczość ekranu, grafiki, opcje wyboru) celem zapamiętywania optymalnych wrażeń Użytkownika z korzystania ze Sklepu. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych klientów, a także zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu oraz Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu.

15. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po skorzystaniu ze Sklepu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies (instrukcja ręcznego usuwania plików cookies powinna być dostępna na stronie www producenta przeglądarki). Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

16. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Sklepu lub posiadać odpowiednie ustawienia przeglądarki. Jednocześnie Administrator wskazuje, że większość przeglądarek domyślnie ma ustawioną zgodę na zapisywanie plików cookies.

17. W ramach Sklepu zbierane są informacje o geolokalizacji Użytkownika, w celu umożliwienia Administratorowi możliwości weryfikacji z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Użytkownik składa Zamówienie.

18. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu) oraz piksele Facebook Pixes (są to krótkie kody umieszczane w witrynie Sklepu, które pozwalają mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie Sklepie. Google ani Facebook nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners oraz https://www.facebook.com/privacy/explanation.

19. W zakresie, w jakim Administrator wykorzystuje narządzenia Google Analitycs oraz Facebook Pixels, Administrator wskazuje, że Zgromadzone przy pomocy tych narzędzi dane i informacje są najczęściej przekazywane do serwera – odpowiednio – Google i Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Transfer danych do USA odbywa się przy wykorzystaniu standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

20. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.