Bez tytulu 1920×1350 px 500×300 px 1920×500 px 1920×700 px 1920 x 500 px 1920 x 300 px

Regulamin sklepu internetowego http:// ametrine.pl

Sklep internetowy https://ametrine.pl/, zwany  dalej: Sklepem”, prowadzony jest przez Biolander Elżbieta Mokrzycka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą 36-100 Kolbuszowa, ul. Mielecka 123, nr NIP 9371325830, nr REGON 2403393310, nr tel. 668 908 386, adres e-mail: biuro@ametrine.pl; zwany dalej BIOLANDER

Preambuła

BIOLANDER szanuje i dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683), zwanej dalej Ustawą o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tejże ustawy.

Mając powyższe na uwadze, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy Sprzedawcy  za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary. Dostępny pod adresem : https://ametrine.pl/;
 • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Biolander Elżbieta Mokrzycka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą 36-100 Kolbuszowa, ul. Mielecka 123, nr NIP 9371325830, nr REGON 2403393310, posługujący się adresem poczty elektronicznej biuro@ametrine.pl oraz numerem telefonu +48 668 908 386, które służą Sprzedawcy dla potrzeb kontaktów z Klientami w Dni robocze w godzinach 10:00-16:00.
 • Kupującym lub Kliencie – należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę dokonującego Zamówienia w Sklepie internetowym ;
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadają pełną zdolność do czynności prawnych dokonującą Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się również osobę fizyczną dokonującą Zamówienia bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdzie Zamówienie nie ma dla niej charakteru zawodowego (zob. art. 38a Ustawy o Prawach Konsumenta). W przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (co do zasady osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat), osoby te zobowiązane są zapewnić we własnym zakresie zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy sprzedaży Towarów oraz składanie Zamówień w Sklepie przed złożeniem Zamówienia.
 • Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, przy czym przez Przedsiębiorcę na potrzeby niniejszego Regulaminu nie należy traktować Kupującego osobę fizyczną dokonującą Zamówienia bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdzie Zamówienie nie ma dla niej charakteru zawodowego (o której mowa w art. 38a Ustawy o Prawach Konsumenta);
 • Towarze – należy przez to rozumieć rzeczy ruchome dostępne do Zamówienia w Sklepie internetowym;
 • Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego złożone za pomocą formularza zamówienia poprzez Sklep internetowy, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób oraz koszt dostawy, formę płatności i niezbędne do realizacji umowy dane Kupującego;
 • Dniu roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski;
 • Formularzu kontaktowym – należy przez to rozumieć interaktywny formularz umożliwiający Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą dostępny pod adresem: https://ametrine.pl/formularz-kontaktowy/
 • Formularzu rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta, dostępny pod adresem: https://ametrine.pl/moje-konto/
 • Formularz zamówienia – należy rozumieć przez to interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą;
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Towarów, przed złożeniem Zamówienia.
 • Koncie Klienta – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym;

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.)
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://ametrine.pl/, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną wiążąca jest cena podana podczas potwierdzania Zamówienia, po uwzględnieniu wszystkich ewentualnych rabatów, voucherów i promocji. Wartość Zamówienia zawierająca upusty i rabaty może zostać dodatkowo pomniejszona ze względu na zaokrąglenie wartości Zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji Zamówień, Klient powinien dysponować:
 • aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) komputerem lub innym urządzeniem peryferyjnym podłączonym do sieci Internet, posiadającym procesor 800 MHz (lub o wyższych parametrach), pamięć RAM co najmniej 16 MB oraz jeden z następujących systemów operacyjnych (32-bit lub 64-bit)MS Windows 7 (lub nowszą wersję), Linux z X.ORG, MacOS 10 (lub nowszą wersję), najnowszą wersję systemów mobilnych (Android, iOS, Windows Phone)
 • przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 17 (lub nowszej), lub odpowiednikiem powyższych przeglądarek w wersji mobilnej;
 • Włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików cookies oraz Javascript,

7. Ruch na stronach Sklepu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics oraz Facebook Pixels. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze Sklepu. Korzystając ze stron Sklepu Kupujący zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics oraz Facebook Pixels w opisanym wyżej celu. Kupujący decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Kupującego, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Sprzedawca informuje, iż wyłączenie przez Kupującego możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w tym nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu korzystanie ze Sklepu.

9. Kupujący obowiązany jest do stosowania urządzeń lub oprogramowania niezakłócających pracy infrastruktury informatycznej Sprzedawcy (lub jego podwykonawców i podmiotów współpracujących) lub prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet może łączyć się z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem wirusów, innego szkodliwego oprogramowania lub błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu. Pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności w zakresie zabezpieczenia Sklepu przed szkodliwym działaniem wirusów, innego oprogramowania lub innego rodzaju błędami, Sprzedawca nie może wykluczyć wystąpienia takich przypadków. Korzystając z sieci Internet i funkcjonalności Sklepu, każdy z użytkowników powinien zabezpieczyć swoje urządzenie przed wirusami oraz innym szkodliwym oprogramowaniem. W szczególności, użytkownicy powinni korzystać z aktualnych systemów antywirusowych lub aplikacji podnoszących bezpieczeństwo cyfrowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet lub Sklepu, a także za szkody lub straty powstałe wskutek błędów systemu komputerowego użytkownika spowodowanych przez działanie wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.

11. Zakazanym jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu, w tym w szczególności zakazanie. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie, a Sklep, w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego ustępu, jest uprawniony do wstrzymania wykonania lub anulowania Zamówienia na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.

12. Klient zobowiązany jest do wprowadzenia w Formularz danych własnych, aktualnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym. Ponadto podane przez niego dane nie mogą wprowadzać w błąd lub naruszać praw osób trzecich. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania prawdziwości lub poprawności danych Kupującego ani legalności podania danych przez Kupującego. W przypadku wpisania błędnych, nieaktualnych lub cudzych danych lub danych, które mogą wprowadzać w błąd lub naruszać prawa osób trzecich Sklep ma prawo wstrzymać wykonanie złożonego Zamówienia lub je anulować na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.

13. Sklep internetowy ma prawo organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej https://ametrine.pl/.

14. Wszystkie teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich. Ponadto są one chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści publikowanych w ramach Sklepu może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego Kupujących. Czynności wykraczające poza zakres określony w zdaniu poprzedzającym wymagają uprzedniej i pisemnej zgody Sprzedawcy. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Zamówienia

 1. Sprzedawca wskazuje, że do składania Zamówień oraz dokonywania zakupu Towarów w Sklepie, konieczne jest podanie danych niezbędnych na potrzeby realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
 3. Zakupu Towarów w Sklepie może dokonać tylko taki Kupujący, który złożył Zamówienie poprzez wypełnienie i przesłanie do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Formularza zamówienia.
 4. Procedura wypełniania Formularza zamówienia przebiega w taki sposób, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia (a tym samym zawarciu umowy sprzedaży Towaru z obowiązkiem zapłaty ceny).
 5. Do złożenia Zamówienia Klient musi kolejno:
 • Dodać wybrany Towar do Koszyka
 • Przejść do Koszyka i kliknąc w przycisk „Przejść do kasy”
 • Wypełnić proces składania Zamówienia w Sklepie, w tym w szczególności wypełnić Formularz zamówienia co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe (*).
 • Oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w Formularzu zamówienia– checkboxa),
 • zweryfikować poprawność składanego Zamówienia, w tym poprawność danych zawartych w Formularzu, a następnie złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk “Kup teraz” – złożenie Zamówienia jest równoważne z przyjęciem na siebie obowiązku dokonania zapłaty ceny.
 • Dokonać zapłaty ceny (zob § 4 Regulaminu).

6. Zamówienia złożone w Dni robocze po godz. 11.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

7. Klient przesyłając do Sklepu internetowego Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (umowy sprzedaży).

8. W wyjątkowych sytuacjach wymagających bezpośrednio kontaktu Sklepu z Kupującym w sprawach dotyczących Zamówienia, Sklep będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia.

9. W przypadku niedostępności Towaru oferowanego w Sklepie internetowym, a zamówionego przez Klienta, Sklep internetowy poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.

10. Sklep internetowy ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

11. Zmiana w Zamówieniu lub jego anulowanie mogą być dokonane najpóźniej do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w Zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) przez Klienta prawidłowości przesłanych przez Sklep internetowy zmian w Zamówieniu.

12. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT obowiązany zgłosić ów fakt najpóźniej w momencie składania Zamówienia, wraz z wszystkim danymi umożliwiającymi jej wystawienie. Wystawienie faktury nastąpi w formie elektronicznej, która będzie przesłana na adres mailowy Kupującego, pod warunkiem wyrażenia przez Kupującego zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi mailowo chęć otrzymania faktury w wersji papierowej, Sprzedawca jest uprawniony do pobrania od takiego Kupującego zryczałtowanej opłaty pocztowej za wydrukowanie i wysłanie faktury (o której wysokości Sprzedawca poinformuje Kupującego w odpowiedzi na ww. zgłoszenie mailowe) oraz do uzależnienia wystawienia i wysyłki faktury w wersji papierowej od uprzedniego uiszczenia takiej opłaty.

§ 4 Płatność i dostawa

 1. Płatności za Zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 2. Kupujący dokonuje wyboru formy płatności przy składaniu Zamówienia (w ramach Formularza Zamówienia).
 3. Sprzedawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient:
 • Przelew lub przedpłata bankowa na rachunek Sprzedawcy – płatność po złożeniu Zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, Sklep internetowy oczekuje na wpływ środków na jego konto, dopiero wtedy przekazuje Zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, Sklep internetowy nie honoruje potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać tylko numer ID Zamówienia – w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania;
 • Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl (operatorem płatności jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

4. Dostawa Towaru do Klienta, która jest zawsze realizowana za pomocą firm wysyłkowych,  jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w procesie składania Zamówienia, w tym w Koszyku oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży.

5. Zamówienia nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.

6. Sprzedawca, po przyjęciu Zamówienia do realizacji (tj. po zawarciu umowy sprzedaży Towaru) zrealizuje złożone Zamówienie według przewidywanego czasu wysyłki, który podany jest przy każdym Towarze, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Przez przewidywany czas wysyłki, który podany jest przy każdym Towarze, rozumie się czas, w którym zamówiony Towar zostanie przekazany firmie transportowej (tj. do momentu wysyłki). Jeżeli w jednym Zamówieniu znajdują się Towary z różnym czasem wysyłki, realizacja Zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z czasów wysyłki w Zamówieniu.

7. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 Dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.

8. Po przygotowaniu Zamówienia i otrzymaniu zapłaty, Sprzedawca prześle do Klienta w formie elektronicznej (e‑mail) potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia i rozpocznie realizację Zamówienia, w tym przygotowanie Towaru do wysyłki Klientowi.

§ 5 Konta Klienta

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane podczas zakładania Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.
 2. Adminisratorem danych Klienta przetwarzanych w związku z Kontem Klienta jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych sa opisane w Polityce Prywatności.

§ Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsument, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, zwane dalej Oświadczeniem o odstąpieniu.
 2. Termin, o którym mowa w ustępie 1 powyżej jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany przez Sprzedawcę w ustępie 3 poniżej, za pośrednictwem operatora pocztowego.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedawcy podpisane Oświadczenie o odstąpieniu, przesyłając je za pośrednictwem konta mailowego podanego przy Zamówieniu wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu (lub skan podpisanego Oświadczenia o odstąpieniu) na adres poczty elektronicznej: biuro@ametrine.pl.
 4. Realizując prawo do odstąpienia od umowy Konsument może również skorzystać z formularza – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1a do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną, zostanie niezwłocznie po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z nim przez Sprzedawcę poinformowany o przyjęciu przedmiotowego Oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sprzedawcę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
 10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Konsumenta jego odesłania.
 11. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: ul. Rydygiera 6/222, 01-793 Warszawa, lub do Paczkomatu WAW401M Rydygiera 8 Warszawa
 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

§ Newsletter i Promocja na Newsletter

 1. Kupujący ma możliwość zamówienia w Sklepie newslettera, będącego informacją handlową w formie gazetki elektronicznej, wiadomości e-mail lub innej podobnej formie przekazu, w której zamieszczane będą m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie ofert, produktów lub akcji Sprzedawcy, organizowanych konkursach, promocjach, itd. („Newsletter”). O terminie wysyłki newslettera decyduje Sprzedawca.
 2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie składania Zamówienia lub poza nim w ramach udostępnionych funkcjonalności Sklepu, poprzez wyrażenie zgody na Newsletter i podanie aktywnego adresu e-mail.
 3. W ramach Newslettera Sprzedawca może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Kupujący wyraża zgodę.
 4. Kupujący może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: (…), lub też wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na jego otrzymywanie, bądź też poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
 5. Zamówienie po raz pierwszy Newslettera przez Kupującego jest związane z promocją organizowaną przez Sprzedawcę (prowadzoną za pośrednictwem Sklepu), której przedmiotem jest możliwość skorzystania przez Kupującego zamawiającego Newsletter („Uczestnika”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie z promocji „Rabat za Newsletter” („Promocji”) obejmującej w zamian za pierwsze zamówienie newslettera i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w ramach newslettera – udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego jednorazowego użytku o wartości –(…)% od początkowej (regularnej) łącznej ceny sprzedaży brutto Towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu w czasie obowiązywania Promocji, przy czym ważność bonu wynosi 14 dni od daty jego otrzymania (dalej również: „Rabat”).
 6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
  • zapisać się na usługę Newsletter dla aktywnego kanału e-mail, zgodnie z niniejszym paragrafem;
  • zapoznać się i zaakceptować warunki Promocji;
  • złożyć w czasie trwania Promocji Zamówienie,
  • przed złożeniem Zamówienia – w zakładce Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Sprzedawcy kod uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia, nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.
 7. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że łączna regularna cena za Towarowy zamówione (zgodnie z niniejszym Regulaminem) przez Uczestnika Promocji w Sklepie zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o –(…)%, liczonego od pełnej, regularnej ceny brutto Towarów.
 8. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Towarów w Sklepie ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
 9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w ramach Promocji, Sprzedawca zwróci Uczestnikowi Promocji wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Towary (cenę obniżoną o wartość lub proporcjonalną część wartości Rabatu). W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie zwraca wszystkich zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego Towarów objętych Promocją, otrzymuje zwrot pomniejszony proporcjonalnie o wartość Rabatu.

§ 8 Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@ametrine.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail i numer Zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Kupującego związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Kupującego. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. W ramach reklamacji Klient może:
  • Zażądać obniżenia ceny;
  • Odstąpić od umowy, jedynie w sytuacji, gdy wada jest istotna;
  • Zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • Zażądać usunięcia wady.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Kupującemu na papierze, w drodze wiadomości e-mailowej lub na innym trwałym nośniku.
 6. W przypadku, gdy jest to niezbędne do oceny zasadności reklamacji, Kupujący, składając reklamację, powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
 8. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Jeżeli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad, jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę.
 10. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Jeżeli Kupujący będący Przedsiębiorcą nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 9 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W tym celu, jeżeli Konsument zareklamował Towar, a Sprzedawca reklamacji nie uznał Konsument może:
 • Zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (tj. z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), którego regulamin organizacji i działania określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356);
 • Zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o której mowa powyżej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego;
 • Skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 • skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz stosownych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Sprzedawcy oraz Sklepu, w tym do realizacji Zamówień, jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności i polityce cookies, opublikowanej na stronie Sklepu internetowego, stanowiącej integralną część tego Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminy wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Jeśli Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Klienci posiadający Konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail) biuro@ametrine.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się że zaakceptował zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa o Prawach Konsumenta.
 5. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych wprost w niniejszym Regulaminie, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2022 r.

Załączniki: