Sklep internetowy https://ametrine.pl/, zwany dalej: Sklep internetowy prowadzony jest przez Biolander Elżbieta Mokrzycka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą 36-100 Kolbuszowa, ul. Mielecka 123, nr NIP 9371325830, nr REGON 2403393310, nr tel. 668 908 386, adres e-mail: biuro@ametrine.pl ; zwany dalej AMETRINE

Preambuła

AMETRINE szanuje i dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683), zwanej dalej Ustawa o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tejże ustawy.

Mając powyższe na uwadze, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej: https://ametrine.pl/;

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Biolander Elżbieta Mokrzycka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą 36-100 Kolbuszowa, ul. Mielecka 123, nr NIP 9371325830, nr REGON 2403393310, posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej biuro@ametrine.pl oraz numerem telefonu 668 908 386

Kupującym lub Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Konsumencie – należy przez to rozumieć Kupującego w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Towarze – należy przez to rozumieć dostępne w Sklepie internetowym towary;

Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego złożone za pomocą formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób oraz koszt dostawy, formę płatności i niezbędne do realizacji umowy dane Kupującego;

Dniu roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski;

Formularzu kontaktowym – należy przez to rozumieć interaktywny formularz umożliwiający Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą;

Formularzu rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta;

Formularz zamówienia – należy rozumieć przez to interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą;

Koncie Klienta – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym;

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://ametrine.pl/, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji Zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 5. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 lub nowszej,
 6. Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript,
 7. Minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli.
 8. Klient zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Sklep internetowy ma prawo organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej https://ametrine.pl/.

§ 3 Zamówienia

 1. Procedura wypełniania Formularza zamówienia przebiega w taki sposób, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy.
 2. Do złożenia Zamówienia Klient musi:
 3. Zaakceptować Regulamin (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka – checkboxa),
 4. Wypełnić proces składania zamówienia w sklepie internetowym ametrine.pl
 5. Zatwierdzić poprawność złożonego zamówienia,
 6. Zaakceptować Zamówienie, klikając ikonę „Kup teraz„.
 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane podczas zakładania Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.
 8. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
 9. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
 10. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 11. Klient przesyłając do Sklepu internetowego Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (umowy sprzedaży).
 12. W sprawach dotyczących Zamówienia Sklep internetowy będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia.
 13. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w Sklepie internetowym, a zamówionego przez Klienta, Sklep internetowy poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.
 14. Sklep internetowy ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 15. Zmiana w Zamówieniu lub jego anulowanie mogą być dokonane najpóźniej do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w Zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) przez Klienta prawidłowości przesłanych przez Sklep internetowy zmian w Zamówieniu.

§ 4 Płatność i dostawa

 1. Płatności za Zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego na początku składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient:
 4. Przelew, przedpłata bankowa na rachunek Sprzedawcy – płatność po złożeniu Zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, Sklep internetowy oczekuje na wpływ środków na jego konto, dopiero wtedy przekazuje Zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, Sklep internetowy nie honoruje potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać tylko nazwę ID Zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania;
 5. Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl;
 6. Zapłata za pobraniem – gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę.
 7. Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „zapłata za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.
 8. Sprzedawca zrealizuje złożone Zamówienie według przewidywanego czasu wysyłki, który podany jest przy każdym Towarze, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Przez przewidywany czas wysyłki, który podany jest przy każdym Towarze, rozumie się czas, w którym zamówiony Towar zostanie przekazany firmie transportowej. Jeżeli w jednym Zamówieniu znajdują się Towary z różnym czasem wysyłki, realizacja Zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z czasów wysyłki w Zamówieniu.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 Dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 10. Po przygotowaniu Zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie elektronicznej (e‑mail) potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Towaru do Klienta.
 11. Sprzedawca do każdego realizowanego Zamówienia gdy zostaje przekazane do wysyłki wystawia rachunek, które są przekazywane Klientowi w wersji papierowej.
 12. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT w wersji papierowej. Prośbę o taką wersję należy zgłosić na adres e-mail: biuro@ametrine.pl.
 13. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.
 14. Niezależnie od brzmienia ust. 2 powyżej, koszty dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Cennik usług.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsument, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, zwane dalej Oświadczeniem o odstąpieniu.
 2. Termin, o którym mowa w ustępie 1 powyżej jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany przez Sprzedawcę w ustępie 3 poniżej.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie woli, przesyłając je na adres: Mielecka 123, 36-100 Kolbuszowa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@ametrine.pl.
 4. Realizując prawo do odstąpienia od umowy Konsument może również skorzystać z formularza – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1a do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia od umowy .
 1. Konsument, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 2. Konsument, który odstąpił od umowy zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sprzedawcę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Konsumenta jego odesłania.
 7. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: UL. Mielecka 123, 36-100 Kolbuszowa
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

§ 6 Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@ametrine.pl
 4. Składając reklamację, należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
 1. W ramach reklamacji Klient może:
 2. Zażądać obniżenia ceny;
 3. Odstąpić od umowy, jedynie w sytuacji, gdy wada jest istotna;
 4. Zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 5. Zażądać usunięcia wady.
 6. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
 7. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Jeżeli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad, jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę.
 9. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 10. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Jeżeli Kupujący będący Przedsiębiorcą nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 7 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W tym celu, jeżeli Konsument zareklamował Towar, a Sprzedawca reklamacji nie uznał Konsument może:
 2. Zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (tj. z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), którego regulamin organizacji i działania określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356);
 3. Zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o której mowa w pkt a powyżej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego;
 4. Skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 5. skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz stosownych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


Bank Millenium, nr 86 1160 2202 0000 0000 9611 3161

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności i polityce cookies, opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 3. Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku z korzystaniem z usług Sklepu internetowego przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Zamówienia oraz dla celów przekazywania informacji handlowych zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 5. Sprzedawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów. W szczególności szyfrowanym połączeniem za pomocą klucza o długości 128 bitów. Podjęte przez Sprzedawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli Klient ujawni osobom trzecim login i hasło.
 6. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient powierza Sklepowi internetowemu, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz płatności elektronicznych, w tym: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nr NIP.
 7. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient powierza Sklepowi internetowemu: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nr NIP w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.
 8. W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych dane osobowe Klienta: adres email, numer telefonu, które Klient powierza Sklepowi internetowemu, będą przetwarzane przez Sprzedawcę również w celu przekazywania informacji o Sprzedawcy, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie.
 9. Mając na uwadze postanowienia Regulaminu, powyżej wskazane dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu będą udostępniane: w celu dostarczenia przesyłki firmie logistycznej, transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej firmie PayU S.A.
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz dokonywanie przez Klienta zakupów i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.
 11. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności i polityce cookies.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminy wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Klienci posiadający Konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail) biuro@ametrine.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się że zaakceptował zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o Prawach Konsumenta.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.07.2022 r.

Załączniki:

 1. 1a). i 1 b). – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy;
 2. wzór zgłoszenia reklamacyjnego.  LINK