Bez tytulu 1920×1350 px 500×300 px 1920×500 px 1920×700 px 1920 x 500 px 1

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO Informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Biolander Elżbieta Mokrzycka”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą 36-100 Kolbuszowa, ul. Mielecka 123, nr NIP 9371325830, nr REGON 2403393310, nr tel. 668908386 adres e-mail: biuro@ametrine.pl zwany dalej Administratorem;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji złożonego przez Państwa zamówienia (zawarcia i wykonania umowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – i przechowywane przez okres 6 lat od realizacji zamówienia;
 • udokumentowania wykonanej usługi w związku obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – i przechowywane przez okres 6 lat od realizacji zamówienia;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – i przechowywane przez okres 6 lat od realizacji zamówienia;
 • marketingu bezpośredniego produktów własnych, które to działanie jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – i przechowywane przez czas wykonania umowy;
 • marketingu produktów własnych po zakończeniu umowy, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – i przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;
 • świadczenia przez BIOLANDER usługi newsletter, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – i przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody,
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych – w związku z realizacją celów, o których mowa powyżej (przy czym, takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora), – m.in. firmie logistycznej (w związku z czynnościami przygotowującymi przesyłkę do wysyłki), firmie kurierskiej (w związku z dostawą zamówienia), firmie informatycznej (w związku z serwisowaniem systemu, w oparciu o który działa sklep internetowy, świadczenia usługi hostingu), firmie księgowej (w związku z prowadzeniem rachunkowości Administratora);
 2. jako podmioty danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 3. podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.